Το ISO 9001 είναι το διεθνές πρότυπο για συστήματα διαχείρισης ποιότητας και αναγνωρίζεται σε περισσότερες από 170 χώρες. Το πρότυπο βασίζεται σε μια σειρά αρχών διαχείρισης της ποιότητας, όπως η ισχυρή εστίαση στους πελάτες, το κίνητρο και η εμπλοκή της ανώτατης διοίκησης, η προσέγγιση της διαδικασίας και η συνεχής βελτίωση.
 
Η χρήση του προτύπου ISO 9001 μας βοηθά να διασφαλίσουμε ότι οι πελάτες λαμβάνουν σταθερά ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες, γεγονός που με τη σειρά του προσφέρει πολλά επιχειρηματικά οφέλη.
×